رویا، زبان از یاد رفته
رویا، زبان از یاد رفته
اپیزود 20

موضوع این قسمت را بعد از دیدن مستندی به اسم «خواب» انتخاب کردیم. Max Richter آلبومی به همین اسم منتشر کرده که شامل بیشتر از هشت ساعت موسیقی پیوسته‌ست. مستند گزارشی راجع به همین آلبوم و کنسرت‌هایی که برگزار کرده است. در این کنسرت‌ها مخاطبین روی تخت دراز می‌کشند و چند ساعت آزادانه با موسیقی به ناخودآگاهشان سفر می‌کنند. در قسمت بیستم سعی کردیم تا به جهان ناخودآگاه و عالم رویا سرکی بکشیم.

حامی این اپیزود
x بستن

پلت‌فرم موردنظر خود را انتخاب کنید