سفر

سفر

شماره 2 پاییز ۱۴۰۰
شمارۀ دوم دفترچه با موضوع سفر، پاییز 1400 منتشر شد. در این شماره از دفترچه، سراغ موضوع «سفر» رفتیم و سعی کردیم از جنبه‌های مختلف و تجربه‌های درونی و بیرونی متفاوت به این موضوع بپردازیم.
مجله
مجله اورسی روایت‌گر خرده فرهنگ‌ها

در هرکدام‌ از شمارگانِ این نشریه، سراغ خرده‌فرهنگی می‌رویم؛ ارزش یا ماهیتی که جمعی را از نظر فکری دور هم جمع می‌کند و می‌تواند بر افکار و درون آن‌ها اثر بگذارد.

سفر
شماره 2 سفر

شمارۀ دوم دفترچه با موضوع سفر، پاییز 1400 منتشر شد. در این شماره از دفترچه، سراغ موضوع «سفر» رفتیم و سعی کردیم از جنبه‌های مختلف و تجربه‌های درونی و بیرونی متفاوت به این موضوع بپردازیم.

پاورقی
x منو ورود / ثبت‌نام