سفر

سفر

شماره 2 پاییز ۱۴۰۰
شمارۀ دوم دفترچه با موضوع سفر، پاییز 1400 منتشر شد. در این شماره از دفترچه، سراغ موضوع «سفر» رفتیم و سعی کردیم از جنبه‌های مختلف و تجربه‌های درونی و بیرونی متفاوت به این موضوع بپردازیم.
مجله
مجله اورسی روایت‌گر خرده فرهنگ‌ها

انیمۀ ژاپن

شمارۀ اول دفترچه با موضوع انیمۀ ژاپن، اسفندماه 99 منتشر شد. این نشریه به صورت دیجیتال و تعدادی محدود نسخۀ چاپی منتشر شد و در آن سعی کردیم شیرجه‌ای کوتاه در جهانِ بی‌انتهای انیمه و فرهنگ ژاپن بزنیم.

سفر
شماره 2 سفر

شمارۀ دوم دفترچه با موضوع سفر، پاییز 1400 منتشر شد. در این شماره از دفترچه، سراغ موضوع «سفر» رفتیم و سعی کردیم از جنبه‌های مختلف و تجربه‌های درونی و بیرونی متفاوت به این موضوع بپردازیم.