هنر وانهادگی (یوگانیدرا) – تمرین های تانتریک برای پاکسازی جسم و روان

یوگانیدرا هنری‌ست که به شما تعلیم می‌دهد چگونه بین سیستم‌های جسمی و روانی خود تعادل برقرار کنید.

سامان
سامان
قسمت 24 پادکست اورسی زنده بودن مبارزه است

یوگانیدرا هنری‌ست که به شما تعلیم می‌دهد چگونه بین سیستم‌های جسمی و روانی خود تعادل برقرار کنید. یوگانیدرا قدرت و توان هوشیاری را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود تا بدن و ذهن به آرامشی عمیق برسند.

فایل‌های صوتی حاضر بر اساس تمرین‌های موجود در کتابِ «هنر وانهادگی» نوشته و برگردان سید بدرالدین موسوی‌نسب ضبط شده است. تمرین‌ها به صورت خوابیده انجام می‌شود و هر کسی بدون پیش‌زمینۀ مرتبط با یوگا می‌تواند آن‌ها را انجام دهد.

ایمیل برای ارتباط: [email protected]

تمرین شماره 1

سایر تمرین‌ها به تدریج در همین صفحه بارگذاری خواهد شد.

در ادامه بخوانید