آواهایی از دل فرهنگ ایران

مجله فرهنگی اورسی

مجموعه شنیداری در همکاری با رویداد «سی دُکّان»

موسیقی ایران پیشینه‌ای دیرینه دارد، اما طی قرن‌ها، در هر نقطه از سرزمین ایران، شیوۀ خاصی از موسیقی پا گرفته و از طرفی موسیقی ایرانی در طی زمان بر موسیقی سرزمین‌های پیرامون و حتی دوردست، تاثیر گذاشته و از آن‌ها تاثیر نیز گرفته.

مجموعۀ شنیداری حاضر شامل قطعاتی‌ از هنرمندان مستقل و نوگرایی‌ست که ارتباطی با فرهنگ ایران پیدا می‌کند. ایران در اینجا مصداق جهان‌شهری‌ست که در دل خود فرهنگ‌های گوناگونی را جا داده و فارغ از مرزبندی، تاثیر زیادی بر فرهنگ‌های دور و نزدیک گذاشته و متقابلاً تاثیر نیز گرفته است.

این مجموعۀ شنیداری برای رویداد «سی دکّان» گردآوری شده است. ایونتی که به مدت ده روز در طبقۀ هشتم «آوا پلت» برگزار می‌شود و در آن کسب‌وکارهای کوچک و مستقل، دست‌ساخته‌ها و محصولات خود را ارائه خواهند کرد.owrsi · 30Dokkan

لینک دانلود مجموعه اول


لینک دانلود مجموعه دوم


لینک دانلود مجموعه سوم