انیمیشن Lost Cubert

اکبر
اکبر
انیمیشن lost cubert

انیمیشن lost cubert با نمايى از يك فضاى تك بعدى شبيه زهدان شروع می‌شود که فردى در آن محبوس و دچار روزمرگى است. تصويرى از يك مربع در مربعى ديگر!
مربع نمادِ ايستايى، هماهنگى، قانون، برابرى و عالى‌ترين شكل انسجام است كه اشكالِ مستطيل و مثلث را نيز زايش می‌کند.
كاراكتر اصلى داستان، فردى است كه گويا زندگى‌اش تحت تاثير نيمكره چپ مغز اوست؛ دارای رفتارى بر اساس تحليل هاى منطقى و قانونمند. او مانند يك ماشينِ از قبل برنامه‌ريزى شده عمل می‌كند!
با صداى آژير گويا وقت آن رسيده است كه آقاى كوبرت وارد سفرى ذهنى-روانى شود! نيمكره راست مغز او بيكار ننشسته است؛ فضايى كه كل گرا، شهودى و غالبا هنرى است و سفرى شبيه به #تجرد_روح را براى او رقم می‌زند! كوبرت خود و دنياىِ محبوس شده در آن را از زاويه‌اى ديگر مشاهده می‌كند. ترس وجودش را فرا گرفته و با استفاده از ذهن منطقى خود شروع به كدگذارى می‌كند، غافل از اينكه دنياى جديدى كه تجربه می‌كند، دنياى شهود و حضور است با آگاهى‌هايى از جنسی ديگر و متفاوت‌تر از ذهن حسابگر! كوبرت خود را رها کرده و به ابعادى ديگر از وجود شناخت پيدا می‌كند. مكعبى را می‌بيند كه خودش در مربعى از آن، نوعى از زندگى را تجربه می‌كند. او مکعبی كوچك از يك روبيكِ پيچيده را تشكيل می‌دهد و در خودش گم شده است!
مربع داراى چهار زاويه و نماد عدد چهار است كه خود سمبل هوشمندى است ، مكعب شكل پيشرفته مربع است مستحكمتر ، هوشمندتر و داراى قابليت حركت دَوَرانى در زاويه‌هاى مختلف است.
کوبرت شاهدى است بر جهان‌هايى موازى كه در كمال هوشمندى طراحى شده است! انیمیشن lost cubert نمايشى است از مضامين عرفانى، حركتى از جزء به كل و از كثرت به وحدت.
جنبش کفها ز دریا روز و شب
کف همی‌بینی و دریا نه عجب
مولانا


انیمیشن های کوتاه چهارشنبه ها در [button color=”red” size=”small” link=”http://tlgrm.me/owrsi” icon=”” target=”true”]کانال تلگرام[/button] ارسال می گردد.
 
 

در ادامه بخوانید