آیین تماشا – بندرعباس

سامان
سامان

حميد ملاحسيني به هرمز شهرت دارد.از بنيانگذاران تئاتر تي تووك بندرعباس است كه اولين نمايش اين گروه را كارگردانی كرد و برای لنجهای بی بادبان جايزه كارگردانی گرفت پس از آن كارگردانی را رها كرد و به بازيگری پرداخت او از پاييز ١٣٩٤ تا كنون آیین تماشا را با عناوين اَرتا جنوب و اَشوجنوب كه معرف راستي و درستي است در بندرعباس و گاهي در جزاير هرمزگان اجرا مي كند.
مي گويد: تماشا آيينی است پاگرفته از چمك ، برای توضيحش بايد هم كلمه آيين را ترجمه درست حسابی بكنيم هم چمك را ، واژه “آيين” ريشه ای ماوراء النهری دارد كه رقص معنا می شود و حالا با تغيير ذات در دنيای جديد مراسم معنا می شود.
“چمك” هم همان چميدن و رقص ترجمه می شود البته نه به معنای اشتباهی كه به رفتار از روي ناز و غمزه ی دم دستی و سبك گفته شده بلكه چَم به فتح چ در جنوب رفتارِ وزين و پرمعنايی است از فرهنگ دريا و خورشيد رنگ گرفته و به شكل خاصی از بيان موزون بدنی و روحی رسيده و با قرار گرفتن در تماشا سُرور ، با همدستی و درك متقابل نوازندگان و رقصندگان و مردمان به وحدتی مي رسد كه تماشا ميزبان حض جمعی برای عمق روحِ تماشا گران می شود.در تماشای حقيقي نوازندگان و رقصندگان و مردمان همه پيكر واحدي را تشكيل ميدهند كه منتهاي آمال هنر نمايش است.
به باور ما در دنياي معاصر كه همه چيز قر و قاطي شده و شادي كاركرد گذشته خودش را از كف داده ، مبتلا شدن به تماشا به يك معني فقط به يك معني پاسداشت سرزندگي و شادكامي است كه دست آلوده به زندگي ماشيني و روزمره ما از آن كوتاه شده.
اين جشن برای روز و فصل و ماه و سالِ ويژه ای تعريف نشده و پيرو ديگر آيين های موسيقايی هرمزگانی خاصه بندرعباسی برای بيرون راندن سرما و زمستانِ غم و اندوه و بدنبال استقبال از شكوفه ها و بهارِ شادی است.

[button color=”red” size=”small” link=”http://instagram.com/hormoz.art” icon=”” target=”false”]اینستاگرام هرمز[/button]

در ادامه بخوانید