ادبیات  (2 نوشته)
هانس کریستین اندرسن
هانس کریستین اندرسن
مجله فرهنگی اورسی 14 فروردین 1395
تاقبل از هانس کریستین اندرسن ادبیات کودک عمدتا جنبه آموزشی داشت که بیشتر به اخلاقیات به صورت جدی می پرداخت ، اما آندرسن تخیل و تصور را وارد ادبیات کودک کرد.
بیشتر بخوانید >