امید، جان جهان است
امید، جان جهان است
اپیزود 13

در فرهنگ غالب، امید با خوش‌بینی یکی دانسته می‌شود. در خوشبینی قطعیتی وجود دارد که اوضاع خوب می‌شود. در بدبینی هم همین قطعیت اتفاق می‌افتد. و در هر دو موقعیت فکر می‌کنیم که نیاز به عملی وجود ندارد. اما امید این بین قرار می‌گیرد. در امید جنسی از عدم قطعیت وجود دارد.

محتوای استفاده شده در این قسمت
حامی این اپیزود
خنیاگر ؛  رسانۀ یادگیری موسیقی
x بستن

پلت‌فرم موردنظر خود را انتخاب کنید