Podcasts
کامل نباش
کامل نباش
کمال‌طلبی به این معنی که از خودمان و بقیه آدم‌ها انتظار داشته باشیم، کیفیت کاری که انجام می‌دهند بیشتر از چیزی باشد که واقعاً لازم است.
بیشتر بخوانید
سفر
سفر
این قسمت ویژه‌نامه‌ای برای دفترچۀ اورسی‌ست. نشریه چند روز قبل از انتشار پادکست منتشر شده و مثل پادکست حول موضوع سفر است.
بیشتر بخوانید
سکوت درون
سکوت درون
دنیای مدرن با آرامش رابطۀ خوبی ندارد و دامنۀ سکوتی که تجربه می‌کنیم مدام در حال تنگ‌تر شدن‌ست. قسمت 14 پادکست اورسی سکوت درون.
بیشتر بخوانید
امید، جان جهان است
امید، جان جهان است
در فرهنگ غالب، امید با خوش‌بینی یکی دانسته می‌شود. در خوشبینی قطعیتی وجود دارد که اوضاع خوب می‌شود. در بدبینی هم همین قطعیت اتفاق می‌افتد. و در هر دو موقعیت فکر می‌کنیم که نیاز به عملی وجود ندارد. اما امید این بین قرار می‌گیرد. در امید جنسی از عدم قطعیت وجود دارد.
بیشتر بخوانید
x منو ورود / ثبت‌نام