انیمیشن inside out | بدن در سیطره ایدئولوژی

اکبر
اکبر
انیمیشن inside out

انیمیشن inside out كارى از Rachel Monawad را از منظر فرهنگى مورد بررسى قرار داده و با جمله‌ فرويد از كتاب “تمدن و ملالت‌هاى آن” وارد بحث مى‌شويم؛
“آزادی فردی، نعمت تمدن نیست. پیش از آن که تمدنی بوده باشد، این آزادی از هر زمان دیگر بيشتر بوده است.”
به اعتقاد فرويد هر گونه فرهنگ و تمدنى (كه البته مقتضى زندگى جمعى‌ست) با سركوب سايق‌ها در افراد و محدوديت در آزادى ، كنترلِ خواست و اراده‌شان، آنها را دچار اضطراب و روان‌نژندى می‌كند و نهايتاً افراد براى فرار از اضطراب ناشى از فشار سوپر-ایگو(فرهنگ) به خواست‌هاى آن تن مى‌دهند.
انیمیشن inside out نمايش رفتار دوگانه فردى‌ست كه تحت تاثير تعاريف زيبايی‌شناسانه! گفتمانِ قدرتى در بيرون(Out)، ظاهرى برساخته از آن فرهنگ، و سليقه قدرتِ حاكمه را برگزيده است (سليقه‌اى ميانمايه، ذوقى تنزل يافته و بدنى تحت سيطره فرهنگى تجارى)، اما در تنهايى و خلوت‌اش (Inside) به فرم ذاتى و طبيعى خود باز مى‌گردد. نكته حائز اهميت در مورد او(انسان)، كه نظريات سوژه محور به آن توجه نكرده‌اند این است که در طول تاريخ، انسان هيچ‌گاه آزاد نبوده و نيست! و حتى خصوصى‌ترين و طبيعى‌ترين داريى‌اش(بدن) نيز تحت تاثير و دستكارىِ فرهنگى قرار گرفته و همچنان با سرعت بيشتری شكل فرهنگى به خود مى‌گيرد. تغيير فرمِ ايدئولوژیک گاهى به صورت ديكته شده توسط قدرت قهريه و در دوره‌هايى به صورت نمادهاى مذهبى و در حالت پنهان و هوشمندانه آن، با ظاهرى فريبنده توسط هنر و رسانه صورت می‌پذيرد.

در ادامه بخوانید