لوید میلر – بنیانگذار جزفیوژن ایرانی

سامان کرم پور
لوید میلر موسیقی تلفیقی جز فیوژن ایرانی

لوید میلر (Lloyd Miller) موسیقی دان آمریکایی که در ایران با نام کورش علی خان شناخته شده است به خاطر فعالیت هایش حول موسیقی ایرانی و افغانی در سطح جهان شهرت خاصی دارد. لوید میلر با قدرت نواختن 100 ساز مختلف در موسیقی جاز، محلی، قومی و موسیقی ملل موفق به کسب دکترا در زمینه مطالعات خاورمیانه با تمرکز بر موسیقی ایرانی در شاخه جاز شد و همچنین کتابی تحت عنوان “Music and Song in Persia” را به چاپ رساند. کورش علی خان طی مدت هفت سال اقامتش در ایران تمام سعی خود را در زمینه در آمیختن موسیقی غرب و شرق نمود و در دهه شصت میلادی به کمک پرستون کیز سبک جدید «جاز شرقی» را که ترکیبی از موسیقی سنتی و جاز میباشد را ابداع کردند.

در ادامه بخوانید