مقدمه – فیلم کوتاه بلا تار

اکبر
اکبر
فیلم کوتاه بلا تار اورسی bela tarr مقدمه اروپا

فیلم کوتاه بلا تار(Béla Tarr) كارگردان و فيلم ساز مجارستانى.
PROLOGUE – visions of europe
“مقدمه” چشم اندازى ست متفاوت ، از اروپا ! كه مانند ديگر آثار بلاتار سياه،سفيد و از هنر پيشه هاى حرفه اى استفاده نكرده است . تصويرى از چهره هايى ملموس و بدون گريم ، كه حس واقعى بودن را منتقل ميكنند . در ابتدا نمايى ممتد از صفوف فقر ، همراه با موسيقى اى يكنواخت ميبينيم ؛ تصويرى انتقادى از سياست هاى اروپا و به طور خاص ؛ مجارستان ! دوربين از چهره هايى كمتر ديده شده در فيلم هاى بازارى و جريان اصلى عبور ميكند و به پنجره اى ميرسد كه نشانه ها در آنجا جمع شده اند ؛ساعتى كه پشت سر دختر ، وقت صرف غذا را نشان ميدهد! دختر با لبخندى كه با چهره هاى ديده شده متفاوت است و همزمان كه آزوقه هاى مختصرى را تحويل ميدهد با قلم خود آنها را سرشمارى نيز ميكند ! بلاتار در كمتر از پنج دقيقه و با كمترين هزينه و بدون هيچ ديالوگ و شخصيت پردازى خاصى در يك قابِ سيال، نگاه انتقادى خود را به ؛ بحرانهاى اقتصادى ايجاد شده توسط سرمايه داران و سياستمداران اروپايى ، به نمايش ميگذارد .قابل ذكر است كه سينماى تار سينمايى ست زير پوستى كه به سختى ميتوان تحليل و نظر قطعى در مورد آن ارائه كرد ، سينمايى ست با فرم خاص خودش ، مخالفِ گيشه و مصرف گرايى كه خلاف رود شنا ميكند. بلاتار مخاطب خاص خودش را طلب ميكند ، رئاليستى ست كه داستان سرايى ميكند !
[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]شروع کار تار در فیلم‌سازی، ساختن فیلم‌های آماتور در ۱۶ سالگی بود. سپس به عنوان سرایدار به کار در خانه ملی فرهنگ و سرگرمی پرداخت. بیشتر کارهای آماتور او مستندهایی بودند درباره زندگی کارگران و مردم فقیر در مناطق شهری مجارستان. فيلم شناسى : آشيانه خانوادگى ، بيگانه، مردم پيش ساخته،سالنماى خزان ، نفرين،تانگوى شيطان ، مردى از لندن ، اسب تورين ، هارمونى هاى وركمايستر.[/box]

در ادامه بخوانید