انیمیشن کوتاه Le Portefeuille

اکبر ساکی
اکبر ساکی
Le Portefeuille

Le Portefeuille (The Wallet) – 10 mins

انیمیشن Le Portefeuille ، نمايش و برشى از واقعيتى گريز ناپذير؛ از تولد تا مرگ كه بيننده هنگام ديدن آن با شخصيت‌ هاى تفكيك شده داستان همذات پندارى می‌ كند و تلخى داستان را می‌ چشد و لمس می‌ نماید .
شرحى بر نظريه‌ ای عرفانى؛ تكثير شدن آدم و كسب تجربه زندگى در حالات مختلف.
توضيحى و شرحى بر جبر و اختيار.
روايت نظريه‌ اى در مورد جهان‌ هايى موازى كه به واسطه اختيار ما در جبرى به نام زندگى ايجاد می‌ شوند.
يا طرح مساله‌ ايست اخلاقى بر واكنش‌ هاى ما در مقابل كنش‌ هايى كه در مسير زندگي‌ مان اتفاق می‌ افتد ؟
كيف پول دو نقطه بحران براى شخصيت مشكىِ داستان ايجاد میكند؛
شنيدن خبر مرگِ زود هنگام و پيدا كردن كيف پول.
و در ادامه داستان تفكيك شدن شخصيت‌ ها از مشكى به رنگ‌ هاى مختلف براساس انتخاب آنها و نقاط بحرانى‌ اى كه براى هر يك به طور مجزا ايجاد می‌ شود كه هر تصميم و انتخاب ، جهانى متفاوت را ايجاد می‌كند و در نهايت جبرى به نام مرگ پايانى يكسان را براى همه آن‌ ها رقم می‌ زند .
گويى نويسنده داستان Le Portefeuille حكيم عمر خيام است ؛
چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخ
پیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ
می نوش که بعد از من و تو ماه بسی
از سَلخ به غٌرّه آید از غره به سلخ
و
اى ديده اگر كور نئى گور ببين
وین عالم پر فتنه و پر شور ببین
شاهان و سران و سروران زیر گلند
روهای چو مه در دهن مور ببین
The Wallet

در ادامه بخوانید