فیلم کوتاه باد – Robert Löbel

اکبر ساکی
اکبر ساکی
فیلم کوتاه باد robert loebel wind short film

باد يكى از چهار عنصر اصلي از نظر قدماست ( باد ، آب ، خاك ، آتش ) . در حالت معتدل سمبل شكوفايى و زندگى است و در حالت شديد و قوى سمبل ناپايدارى ، هلاكت و مرگ است .
كاراكتر هاى داستان فیلم کوتاه باد يكى توفان است و ديگرى جامعه اى است كه سبك زندگى خود را همسو با وضعيت ناپايدار و توفانى كرده است !
نقطه بحرانىِ داستان زمانى روى ميدهد كه بحرانِ اصلي (توفان) براى مدتى از بين ميرود و وضعيت پايدار و ايمن بر جامعه حكم فرما ميشود ! و مردمى كه با وضعيت جديد آشنا نيستند و آمادگى ندارند حيران و سردرگم ميشوند !!
انيميشن باد روايت جوامع و خانواده ها و انسانهاى توفان زده است كه متاسفانه به آشفتگى عادت كرده اند و خو گرفته اند ! و وضعيت بحران براى آنها نوعى آسودگى ست !!!
انيميشن باد مصداق بارز “حسِ بدِ مطلوب ” است *
پ.ن: موقعيتى كه براى فرد يا جامعه سخت ، ناگوار و مستهلك كننده است ولى مطلوب است و آشنا .

در ادامه بخوانید